Nice to know

Velkommen


“Vi tilstræber at alle studerende ved VID Medie har et godt uddannelsesmiljø med optimale muligheder for læring. På denne side, kan du orientere dig om de muligheder, du som studerende har for at gennemføre et godt forløb hos os.”

Uddannelserne på VID Medie


Uanset om du går på 3D College eller ej, tager du en uddannelse på Vid Medie, der er en del af Viden Djurs. Vi har to uddannelser: Web Integrator og digital media. Begge uddannelser er erhvervsuddannelser.

Web Integrator tager 1 og 9 måneder og består af et grundforløb og et hovedforløb. På web Integrator skal man ikke have læreplads for at komme på hovedforløbet.

Digital media består af et grundforløb på 20 uger og et hovedforløb på 3 år. For at komme på hovedforløbet skal du have en læreplads. På hovedforløbet er der to specialer: Multimedie animator og multimedie Integrator.

WEBit Aarhus er vores afdeling i Aarhus. Her kan man tage hovedforløbet på Webintegrator. Derudover varetages skoleundervisningen på MultimedieIntegrator også her.

Vejledning og støtte


Studievejledning

Studievejlederens primære opgave er at hjælpe de studerende til at gennemføre deres uddannelse. Det sker i tæt samarbejde med kontaktlærer og mentor. Derudover håndterer studievejlederen bl.a. ind- og udmelder, og afholder fraværssamtaler. Hvis du har problemer eller udfordringer i forhold til din uddannelse eller fx overvejer at stoppe skal du kontakte studievejlederen. Det er også studievejlederen der kan hjælpe dig, hvis du skal have merit for et fag. Ellers er du altid velkommen til at komme forbistudevejlederkontoret til en snak.

Speciel Pædagogisk støtte

SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse. Afhængigt af hvilken funktionsnedsættelse du har, kan du få særlige former for støtte. Støtten får du på baggrund af en faglig vurdering af dit behov. Kontakt SPS vejlederen, hvis du vil høre om dine muligheder for at få SPS SPS-Vejlederen har tavshedspligt.

SPS-Vejleder Jan Høgh

E-mail: jan@videndjurs.dk

Tlf.: 26 29 41 46

Studievejleder Anne Sindal

E-mail: ansi@videndjurs.dk

Tlf.: 24 22 97 51


LÆS MERE OM

SPS: spsu.dk/Ungdomsdannelser

Hjælp til selvhjælp: sundung.dk

KONTAKTLÆREREN

Hvert hold har tilknyttet en kontaktlærer. Kontaktlæreren spiller en vigtig rolle i forbindelse med trivsel og fastholdelse af elever, og holder løbende fokus på dig, og laver evalueringer og bedømmelser for at sikre dit udbytte af undervisningen. Du er altid velkommen til at tage fat i din kontaktlærer, hvis du har brug for det. For bedre at kunne støtte dig i din faglige og personlige udvikling, holder din kontaktlærer flere individuelle uddannelsessamtaler med dig under uddannelsesforløbet. Samtalerne finder sted ca. 1-2 gange i semesteret og indgår i skemaplanlægningen. Typisk september, november, marts og maj. Fag -og timelærere afrapporterer løbende til kontaktlæreren, om den enkelte studerendes faglighed og trivsel, og kontaktlæreren tager hånd om eventuelle problemerne Kontaktlæreren inddrager studievejleder og mentor når det skønnes nødvendigt.

SU OG UNGDOMSKORT

Du har ret til SU kvartalet efter du er fyldt 18 år. Hvis du har spørgsmål, eller blot skal have generel hjælp omkring din SU eller Ungdomskort, kan du kontakte SU-vejleder Bente Lund-Laursen

SU-vejleder Bente Lund-Laursen

E-mail: bll@videndjurs.dk

Tlf.: 87 58 04 50

KONTAKTLÆREREN

Ungdomskonsulenterne

I Norddjurs Kommune er der ansat ungdomskonsulenter. Ungdomskonsulenterne kan hjælpe dig hvis du fx:
• Har det svært i skolen eller derhjemme
• Gerne vil finde en fritidsaktivitet • Har brug for en til at tage med dig på kommunen
• Har lavet noget kriminelt og fx har brug for en til at tage med dig på politistationen
• Tager stoffer eller drikker meget og gerne vil holde op

Sundung.dk
På sundung.dk kan du finde kontaktoplysninger, links og gode råd i forhold til bl.a mental sundhed.

Åben rådgivning
Norddjurs Kommune har et ungeteam der har åben rådgivning for unge mellem 16 og 25 år. De kan vejlede og hjælpe ift. økonomi, job, uddannelse samt sociale/psykiske problemer. Åben rådgivning er hver torsdag fra 14.30 – 16.20 på rådhuset i Grenå. Du skal ikke bestille tid til åben rådgivning.


Rusmiddelcenteret

• Du har ret til at starte i et behandlingstilbud senest 14 dage efter du har bedt om at komme i behandling
• Du har mulighed for at vælge at få behandling i en anden kommune.
• Du har ret til gratis, ambulant behandling
• Rusmiddelcenteret kan kontaktes på 89 59 42 50

AKUTHJÆLP


LÆGEVAGTEN: 70 11 31 31 (Ring inden du tager på skadestuen)
LIVSLINJEN: 20 20 12 01
PSYKIATRISK RÅDGIVNING: 78 47 04 70
GALLO KRISERÅDGIVNING: 86 18 86 98 - kriseraadgivning.dk
(tilbyder bla. gratis samtaleforløb)

UDDANNELSESVEJLEDNING


Ungdommens uddannelsesvejledning, Djursland
Vejleder unge op til 25 år i Nord- og Syddjurs Kommune om valg af uddannelse. De vejleder primært til ungdomsuddannelserne. Du vil typisk komme i kontakt med UU, hvis du stopper din uddannelse før tid og skal vejledes videre til en anden ungdomsuddannelse. Læs mere på: uu-djursland.dk

Studievalg Østjylland – vejledning hvis du vil læse videre.
Nogle studerende vælger at læse videre når de er færdige med deres uddannelse hos os. Det er Studievalg der varetager vejledning om videreuddannelse.


De to uddannelser som flest vælger at læse videre på efter en uddannelse på Vid Medie er datamatiker og Multimediedesigner, der begge er korte videregående uddannelser. Datamatiker kræver matematik på B niveau og multimediedesigner kræver matematik/ erhvervsøkonomi og engelsk på C niveau.


Læs mere om Studievalg Østjylland og book til samtale her: http://www.studievalgweb.dk

LÆS MERE OM STUDIEVALG ØSTJYLLAND

Studievalgweb.dk

På www.ug.dk kan du læse om alle uddannelser i Danmark. Du kan læse om adgangskravene og se hvor man kan tage de forskellige uddannelser. Der er ligeledes en vejledningsfunktion under ug.dk, hvor man fx kan chatte med en vejleder www.evejledning.dk

Læreplads


Virksomhedskonsulent

Du kan komme i lære ved en hvilket som helst godkendt virksomhed, der arbejder med web eller 3D. Det kan f.eks være film, spil, design, arkitektur eller reklame. Lærepladserne er koncentreret i de større danske byer, så du skal være parat til at flytte efter dem. Du er selv ansvarlig for at finde en læreplads, men virksomhedskonsulenten hjælper dig og virksomheden med alt det praktiske, og opsøger nye virksomheder, der kunne tænke sig at være med til at uddanne næste generation af håndværkere inden for faget. Kontakt Henrik for mere info.

Praktik i udlandet (PIU)

PIU er et tilbud til alle studerende, som har ambitioner og mod på eventyr i udlandet. Du skal være færdig med dit grundforløb før du kan komme i PIU. Du kan afvikle hele, eller dele af, din virksomhedspraktik på hovedforløbet i udlandet. PIU giver dig en fed mulighed for at dykke ned i fagområder og virksomheder, som ikke findes i stor volumen på det danske marked, samt eventyr og oplevelser for livet. Det kræver du yder dit bedste på skolen, da konkurrencen kan være høj i udlandet og du skal have mod på at have midlertidig base uden for dit normale netværk. Kontakt PIU koordinatoren for mere info:

Virksomhedskonsulent Henrik Flindt Lindhart

E-mail: hfli@videndjurs.dk

Tlf.: 30 88 13 27

Træffetider: Efter aftale

Collegeleder og PIU koordinator: Rasmus Lang Eriksen

E-mail: rler@videndjurs.dk

Tlf.: 24 22 97 51

Rasmus kan træffes alle hverdage mellem 9 og 16.

Fravær


ADVARSLER

ADVARSLER Nedenstående træder i kraft, når det fraværet bliver for stort. Fraværet måles fra første skoledag til dagen for fraværs check. Kontaktlæreren/underviseren er som regel den første som observerer uregelmæssigheder i studieaktiviteten. Kontaktlæreren, tager samtale med eleven og prøver at afdække årsagerne til fraværet. Studievejleder/SPS-vejleder informeres, hvis det skønnes at være nødvendig.

OVER 13%:

Studievejlederen/SPS-vejleder tager en uddybende samtale med eleven, for at afdække årsagerne til fraværet, og giver samtidig eleven en mundtlig advarsel. Eleven bekendtgøres med, at fraværet skal nedbringes inden næste fraværs check. Forældre/værge kontaktes hvis eleven er under 18 år

FRATAGELSE AF SU

Eleven vurderes “ikke studieaktiv”. Dette bliver meddelt SU-styrelsen. Når eleven igen er blevet studieaktiv, vil skolen efterfølgende kontakte SU-styrelsen og meddele, at eleven igen vurderes som studieaktiv. Eleven skal samtidig selv søge SU igen.

SKRIFTLIG ADVARSEL:

Stiger fraværet yderligere, indkaldes eleven igen til en samtale med Studievejlederen/SPS-vejleder. Foreligger der ikke væsentlige årsager til den manglende reducering af fraværet, får eleven skriftlig advarsel og UU orienteres. Forældre/værge kontaktes hvis eleven er under 18 år.

ELEVKONTRAKT:

I visse tilfælde kan der udarbejdes en individuel elevkontakt, hvori det aftales, hvorledes undervisningen følges og opgaver afleveres. Overholdes denne kontrakt ikke, gives eleven sanktioner efter øvrige retningslinjer. Det kan være specielle elever med f. eks. SPS etc. hvor et normalt fremmøde kan være problematisk. En lægeerklæring/diagnose kan være påkrævet.

UDMELDELSES SAMTALE:

Sker der ikke yderligere reducering af fraværet indkaldes eleven igen skriftlig til en udmeldelsessamtale med Studievejlederen/ SPS-vejleder. Udmeldelsessamtalen kan, afhængig af den individuelle elev, have følgende udfald:

UDMELDELSE:

Der aftales et møde med Forældre/ værge hvis eleven er under 18 år, UU, evt. kommune, Studievejlederen/SPS-vejleder og eleven, for at klarlægge det efterfølgende forløb.

FRAVÆRSMØDER

Studievejleder og SPS-vejleder har fraværsmøder hver 3. uge. Her drøftes, hvorledes den enkelte elev bedst kan fastholdes og evt. hvilke sanktioner der kan anvendes. Uddannelsesleder informeres hvis der er elever som er frafaldstruet. Der laves fraværsstatistik 6 gange om året: 13. september, 25. oktober, 29. november, 7. februar, 21. marts, 2. maj. 3 gange om året mødes Kontaktlæreren/underviseren, Uddannelsesleder, Studievejleder og SPS-vejleder til en generel informationsdeling omkring den enkelte elevs faglige niveau og studieaktivitet: oktober – februar – maj.

FRAVÆRSREGISTRERING

Der foretages fraværsregistrering i hver lektion. Den enkelte underviser skal ikke tage hensyn til årsagen. Kommer en elev for sent til undervisningen, er det elevens eget ansvar at kontrollere, om der er ført fravær. Det er elevens eget ansvar at rette henvendelse til underviseren om at man er kommet. Henvender eleven sig senere, vil der ikke bliveændret i fraværet. Når elever deltager i studierejser, elevrådsarbejde, idrætsstævner og andre skolerelaterede aktiviteter vil fraværet fra den almindelige undervisning blive godskrevet af administrationen. De ansvarlige for aktiviteten afleverer en liste over deltagere til administrationen hurtigst muligt efter aktiviteten af afsluttet.

TILSTEDE MEN IKKE STUDIEAKTIV

Det er ikke alt fravær, som fremgår af fraværsstatistikken. En studerende kan godt være tilstede i undervisningstiden, men via holdning og attitude karakteriseres som værende ikke studieaktiv: Manglende opgaveaflevering, manglende forberedelse, manglende mental tilstedeværelse, manglende deltagelse i opfordret lektiecafe’ og ekstraundervisning, spil og irrelevant surf, forstyrrende adfærd, etc. Kan, hvis det ikke bringes til ophør, medføre at eleven sendes til samtale hos Studievejlederen/SPS-vejleder. Her følger en mundtlig advarsel, og efterfølgende, hvis studieaktiviteten ikke forbedres, de normale procedurer som ved fysisk fravær

IT


ELEVPLAN

Alle studerende har adgang til www.elevplan.dk På Elevplan kan du bl.a. se dit skema, dine karakterer, læringsmål og dit fravær. Det er vigtigt at du holder dig opdateret på Elevplan om skemaændringer m.m. og hurtigt angiver eventuelle ændringer i dine kontakt oplysninger. Fravær ved f.eks sygdom meldes på elevplan inden 8:45. Alle elever har en e-mailadresse som bruges til at sende vigtige informationer om pludselige skemaændringer og lignende ud med. Du er forpligtet at tjekke sin e-mail hver dag og det er vigtigt, at man sørger for at slette gammel post. Hvis man glemmer at slette gammel post bliver postkassen fuld og kontoen lukket, og så går man muligvis glip af vigtig post.

E-MAIL

Alle elever har en skolemail, som bruges når skolen sender informationer ud. Du er forpligtiget til at tjekke din email hver dag.
Husk at slette gammel post da kontoen ellers lukkes ned.

HELPDESK

Vi kan ikke selv holde øje med alle Pc’erne, printer og hvad der ellers findes af IT-udstyr på skolen. Derfor vil vi bede dig fejlmelde på vores Helpdesk, når du opdager ting der ikke lige fungerer som de skal. Du finder den på: http://helpdesk.videndjurs.dk

IT AFDELINGEN

Hvis du får problemer med din pc, eller andet som ikke kan klares via Helpdesk, kan du henvende dig i vores IT-afdeling: IT-centeret, N. P. Josiassens vej 44, 8500 Grenaa, (kælderen)

A-KASSE


Hvis du vil have ret til dagpenge når du er færdiguddannet skal du være medlem af en A-kasse. Hvis du er studiemedlem 12 måneder inden du bliver færdig kan du optjene dagpenge fra første dag du er ledig. I langt de fleste A-kasser er det gratis at være studiemedlem. Du kan også vente med at melde dig ind til senest 14. dage efter du er blevet færdig. Vælger du denne løsning kommer du 4 uger i karantæne før du begynder at optjene dagpenge. Du skal ligeledes være opmærksom på, at SU er forudbetalt og dagpenge/løn er bagudbetalt. Du skal selv vælge hvilken A-kasse på vil meldes ind i, og man melder sig oftest ind på deres hjemmeside.

ELEVRÅD


Elevrådene på Viden Djurs er de studerendes officielle repræsentation og varetager dine interesser over for skolens bestyrelse, ledere og lærere. Som medlem af elevrådet på Vid Medie, har du mulighed for at øve indflydelse på mange af de beslutninger, der tages i skolens dagligdag. Underviser repræsentanten for Vid Medie er Charlotte Holst. Mail: cho@videndjurs.dk

RYGNiNG OG RUSMIDLER


ALKOHOL

Det er ikke tilladt, at drikke alkohol eller møde beruset op i skoletiden. Alkohol må kun indtages i begrænsede mængder på studieture og lign. arrangementer, hvis der er givet tilladelse hertil af de deltagende lærere og ledelse. De studerende skal følge lærernes anvisninger og aftaler. Desuden skal de studerende udvise respekt og tage hensyn til det pågældende værtslands lovgivning, kultur og traditioner. Det er ikke tilladt at indtage alkohol på udrejse og hjemrejse fra studieture og lign. arrangementer, men lærerne kan dog i særlige situationer dispensere.

EUFORISERENDE STOFFER

Der må under ingen omstændigheder indtages, opbevares eller distribueres euforiserende stoffer på skolens område. Det er forbudt at møde op på skolen påvirket af stoffer.

RYGNING

VID Medie er røgfrit område Det er ikke tilladt at ryge på skolen eller på skolens område. Brug af E-cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter.

WHO'S WHO


Århus ansatte

Martin Graakjær Nielsen

Webunderviser

Michael Aebeloe

Webunderviser

Karen Asferg

Webunderviser

Marianne Brix

Webunderviser

Rasmus Lang Eriksen

PIU Koordinator

Grenaa ansatte

Charlotte Holst

Webunderviser

David Møller Christiansen

Webunderviser

Henrik Trier Obsen

Webunderviser

Daniel Dollerup

Webunderviser

Jason Lessmann Lissner

3D underviser

Heine Kvorning

3D underviser

Stefan Rosborg Hansmar

3D underviser

Nicklas Bryiel

3D underviser

Kasper Appel Bødker

3D underviser

Campus

Torben Okkerhjelm Friis

Campus pedel

Kaya Kure

College medarbejder

Vibeke Lægaard

Collegeleder

Alex T. Porsborg

Afdelingsleder

Anne Sindal

Studievejleder

Jan Høgh

SPS-vejleder

Bente Lund Laursen

SU vejleder

Henrik Flindt Lindhardt

Praktikkonsulent